Algemene voorwaarden Particuliere Reizigers

 

Algemene voorwaarden

1 – Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator:
Barrio Life, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 54417457

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Barrio Life B.V. zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door Barrio Life aangebodengeorganiseerde reis of reisgerelateerde dienst, op basis van één of meerderde van de volgende diensten:
– a. vervoer;
– b. verblijf;
– c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Reiziger:
– a. de wederpartij van reisorganisator, zijnde hoofdboeker en medereizigers van hoofdboeker
– b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard
– c. degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

Kalenderdagen, werkdagen en kantooruren:
De werkdagen en kantooruren zijn zoals beschreven op de website van reisorganisator.

Kalenderdagen: maandag tot en met zondag

2 – Informatie van de reisorganisator

Reisorganisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers en mondelinge uitspraken, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Kennelijke fouten en vergissingen binden reisorganisator niet. Reisorganisator verplicht de reiziger een reisverzekering af te sluiten voor alle reisdagen van de reis, en kan tevens een bewijs hiervan verlangen.

3 – Informatie door reiziger

De reiziger verstrekt reisorganisator vooraf het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de reisovereenkomst. De reiziger erkent dat reisorganisator zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van specifieke medische condities een medische verklaring van reiziger te verlangen en andere persoonlijke relevante informatie op te vragen en bij het ontbreken van die verklaring en informatie de reiziger het recht op deelname te ontzeggen.

4 – Ontbindende voorwaarden

Reisorganisator behoudt zich het recht voorgeen reisovereenkomst aan te gaan, en/ of na bevestiging van de boeking bij reisorganisator, zonder opgaaf van redenen, tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien er betreffende de reiziger feiten of omstandigheden zijn of andere zwaarwegende persoonlijke informatie die bij reisorganisator verontrustende twijfel oproepen over de psychische- of lichamelijke gesteldheid van de reiziger. Reisorganisator heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de mogelijk reeds ontvangen reissom van de reiziger minus de reeds gemaakte niet terugvorderbare kosten van derden.

5 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

5.1: Reiziger bindt zich aan het aanbod van reisorganisator inclusief deze algemene voorwaarden, wanneer reiziger de reisorganisator schriftelijk of mondeling te kennen geeft het aanbod van reisorganisator te accepteren. Op dat moment maakt reiziger een boeking en is vanaf dat moment gebonden aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
5.2: Herroeping: het aanbod van reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen, met als doel het corrigeren van fouten bij verrekening van de reissom en andere informatieve fouten.

5.3: De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien. Indien een boeking meer dan één persoon bevat, dan is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.

5.5: In de overeenkomst zijn zowel de dagen van vertrek als van aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden, bij vermelde reisduur inbegrepen.

5.6 VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Barrio Life gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl ). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt.

Wanneer diensten door financieel onvermogen van Barrio Life niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

 

6 – Betaling, rente en incassokosten

6.1: Het aanbetalingsbedrag is gedefinieerd als het bedrag wat bij aangaan van de reisovereenkomst als vooruitbetaling op de reissom wordt voldaan.

6.2: Het restbedrag is gedefinieerd als het nog te betalen bedrag dat overblijft bij aftrek van het aanbetalingsbedrag van de reissom.

6.3: Na ontvangst van de factuur of facturen dient er een aanbetaling van 40% van de reissom en het volledige bedrag van de eventuele verzekeringspremies te worden voldaan aan Reisorganisator van de landarrangement factuur. Naast de landarrangement factuur kan er ook een vluchtfactuur van toepassing zijn, waarvan het bedrag in één keer betaald wordt op het moment van boeken. De aanbetaling van de reissom dient binnen vier kalenderdagen op de rekening van Reisorganisator te staan. Indien de vertrekdatum van de reis acht weken of korter dan acht weken is op het moment dat de boekingsaanvraag gedaan wordt, dient het volledige factuurbedrag van het landarrangement in één keer te worden voldaan aan Reisorganisator. Wanneer de hoofdboeker niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Reisorganisator heeft voldaan, ontvangt de hoofdboeker van Reisorganisator een betalingsherinnering met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien na vijf werkdagen de (aan) betaling ook dan uitblijft, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en administratiekosten van 15,00 euro. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de in redelijkheid door Reisorganisator gemaakte buitengerechtelijke kosten.

6.4: De restbetaling dient negen weken voor aanvang van de geboekte reisdatum op de rekening van Reisorganisator binnen te zijn. Indien de restbetaling niet voldaan is binnen de gestelde termijn van de factuur, zal uiterlijk zeven weken en drie kalenderdagen voor aanvang van de geboekte reis een herinneringsmail vanuit Reisorganisator verstuurd worden. Indien binnen zeven weken voor aanvang van de geboekte reis geen gehoor is gegeven aan de herinneringsemail zal reisorganisator telefonisch om opheldering vragen. Bij geen gehoor heeft reisorganisator het recht de overeenkomst per direct te be√ęindigen zonder dat de reiziger enige vorm van restitutie ontvangt van reeds betaalde bedragen.

6.5: De hoofdboeker die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens reisorganisator heeft voldaan, is na de tweede herinnering over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en administratiekosten van 15,00 euro. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de annuleringskosten genoemd in annuleringsregeling van artikel 12 en in redelijkheid door reisorganisator gemaakte buitengerechtelijke kosten.

6.6: Indien van één of meerdere onderdelen van de reis geen gebruik wordt gemaakt, vindt er geen restitutie van de niet genoten onderdelen plaats.

7 – Reissom

7.1: De gepubliceerde of geoffreerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. In de reissom zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reisprogramma vermeld. Reisorganisator behoudt zich het recht voor om na het moment dat er al reeds een gedeelte van- of de complete factuur is voldaan door de reiziger, de gepubliceerde of geoffreerde reissom te kunnen verhogen/wijzigen als gevolg van eventuele wijzigingen van derden ofwel door mogelijke persoonlijke voorkeuren/wensen van de klant omtrent de betreffende reis.

7.2: De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en overheidsheffingen, etc., zoals deze reisorganisator bekend waren op de dag van publicatie. Op de plaats van bestemming van de reis geheven extra (toeristen)belastingen, zijn niet in de reissom inbegrepen. Reisorganisator is niet verantwoordelijk voor bovenstaande extra kosten voor reiziger ook al zou reisorganisator hier hier geen melding van heben gemaakt in de informatieverstrekking naar reiziger.

8 – Wijzigingen

8.1: Reisorganisator behoudt zich het recht voor om de reissom van beiden het landarrangement en het vluchtarrangement te verhogen tot maximaal ‚ā¨ 200,- per geboekte reiziger per reisovereenkomst, zonder dat reisorganisator reiziger om akkoord hoeft te vragen indien de prijsverhoging het gevolg is van prijsverhoging door derden. Reisorganisatie zal de verhogen communiceren aan reiziger met een extra meerprijs factuur. Indien wijzigingen ‚ā¨ 200,- per persoon of meer bedragen, heeft de geboekte reiziger het recht om het voorstel van reisorganisator binnen drie kalenderdagen schriftelijk af te wijzen. Indien reisorganisator binnen de gestelde termijn geen reactie heeft ontvangen zal maximaal twee maal telefonisch contact worden gezocht. Indien na telefonisch poging tot contact geen reactie is gegeven door de reiziger of een reactie van de reiziger uitblijft interpreteert reisorganisator dit als een akkoord op de voorgestelde wijziging. De verhoging van de reissom door de respectievelijke wijziging dient betaald te worden conform de gestelde betalingstermijn van drie kalenderdagen en de overige condities zoals aangegeven in artikel 6. Indien de reiziger naar aanleiding van het schriftelijk- en telefonische contact het genoemde voorstel afwijst, heeft reisorganisator het recht om de reisovereenkomst te ontbinden.

8.2: Indien de reisduur in het reisprogramma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen gerekend.

8.3: Reisorganisator behoudt zich het recht voor om een reisprogramma in bijzondere omstandigheden te wijzigen.

8:3.1: In het geval van het ¨oranje¨ kleuren van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor een gedeelte van de reis (minder dan 33% van het aantal nachten van de reis), zal reisorganisator een passend alternatief aanbieden buiten het ¨oranje¨ gebied, als alternatief voor reiziger, zonder dat de reis door reisorganisator in zijn totaliteit geannuleerd hoef te worden.

8.3.2.: In het geval dat reiziger op of van een aankomst- of vertrekluchthaven reist die ¨oranje¨ gekleurd is, en daar niet verblijft, is geen quarantaine nodig in Nederland.

8.5: Indien reiziger na het aangaan van de reisovereenkomst een verzoek indient aan reisorganisator voor aanpassing in reisdagen, route, programma, activiteiten etc., is reisorganisator genoodzaakt wijzigingskosten in rekening te brengen met een minimaal bedrag van ‚ā¨ 45,00 en maximaal ‚ā¨ 175,00 ., Reisorganisator heeft het recht dit bedrag in te schatten en te facturen aan reiziger.

9 – Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

9.1: Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door reisorganisator Algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en de vereiste (reis)documenten te verkrijgen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Wanneer de paspoortgegevens van de reiziger wijzigen, dient dit per ommegaande aan reisorganisator gemeld te worden.

9.2: Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken vanwege het ontbreken van enig( geldig) document, zijn alle kosten die daaruit mogelijk volgen voor eigen rekening van de reiziger.

9.3: De reiziger is verplicht te beschikken over een reisverzekering met minimaal basisdekking voor de duur van de reis. De reiziger dient reisorganisatie de benodigde gegevens te verstrekken voor vertrek van de reis. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden. – Reisorganisator zal de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheden tot het afsluiten van een reisverzekering en een annuleringsverzekering.

9.4: Voor de betreffende reis worden de reisbescheiden uiterlijk 7 – 10 dagen voor vertrek naar de reiziger toegestuurd, tenzij dit op redelijke gronden van reisorganisator niet kan worden gevergd. Ook dient de betaling van de volledige reissom te hebben plaatsgevonden alvorens de reisbescheiden worden toegezonden. Als de reiziger uiterlijk vijf dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, dient hij dit direct bij reisorganisator te melden.

9.5: Reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten van reiziger.

10 – Wijzigingen door reiziger

10.1: Tot de dag van vertrek kan alleen de hoofdboeker wijzigingen met betrekking tot de door hemzelf/haarzelf verstrekte informatie kenbaar maken aan reisorganisator. Reisorganisator zal voor zover mogelijk proberen deze wijzigingen in te willigen en uit te voeren. Mogelijke kosten die voortvloeien uit de verwerking van deze wijzigingen komen voor rekening van de hoofdboeker. Naast deze genoemde kosten aan derden berekent reisorganisator ‚ā¨ 125,- wijzigingskosten per wijziging. Onder wijziging wordt hier mede begrepen vervanging van een aangemelde reiziger.

10.2: Reisorganisator behoudt zich het recht voor het door de hoofdboeker ingediende verzoek af te wijzen indien gegronde redenen daar aanleiding toe geven.

10.3: Uitstel van de reis of een wijziging in het aantal betalende reizigers wordt als (deel)annulering beschouwd, waarop artikel 12 ‚ÄúAnnuleringen door Reiziger‚ÄĚ wordt toegepast en reisorganisator ook het recht heeft de reisovereenkomst te ontbinden.

10.4: Wordt een verzoek, ondanks afwijzing door reisorganisator gehandhaafd, dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

11 – In- de- plaatsstelling

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b: het verzoek wordt zo tijdig mogelijk van te voren door de hoofdboeker ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden uitgevoerd; en
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.11.2: De kosten voor de genoemde in-de-plaatsstelling omvatten de door de reisorganisator gehanteerde wijzigingskosten en eventuele kosten van derden

12 – Annuleringen door de reiziger

De reiziger heeft het recht bij annulering van de reisovereenkomst door de reiziger, op een door reisorganisator vastgesteld tijdsgebonden restitutiebedrag: Op het moment van schriftelijke kennisgeving door de reiziger aan reisorganisator buiten kantooruren wordt de annulering op de eerstvolgende werkdag en pas na schriftelijke bevestiging door reisorganisator als datum van annulering geregistreerd.

Indien de hoofdboeker voor één of meerdere reizigers de reisovereenkomst wil annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Met in achtneming van de geregistreerde kalenderdag van annulering tot de kalenderdag waarop de eerste reisdag van de reisovereenkomst aanvangt, worden de volgende restitutie-annuleringspercentages toegepast op de reeds betaalde reissom van alleen het landarrangement:

> 75 dagen: 100% van de restbetaling
74 ‚Äď 42 dagen: 50% van de restbetaling
41 ‚Äď 28 dagen: 25% van de restbetaling
27 ‚Äď 3 dagen: 5 % van de restbetaling
< 3 dagen: 0%

13 – Opzegging door reisorganisator

13.1: Als de reiziger zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 6: ‚ÄúBetaling, rente en incassokosten‚ÄĚ niet nakomt, heeft reisorganisator het recht de overeenkomst per direct te ontbinden, √©√©n en ander onverminderd het recht van reisorganisator op betaling van de openstaande reissom, eventuele premies van verzekeringen, vermeerderd met rente en eventuele bijkomende en/ of reeds gemaakte kosten. Reisorganisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de reeds door de reiziger gemaakte kosten zoals visakosten, verzekeringen vliegtickets naar bestemming, geboekte accommodatie vooraf of achteraf aan reisprogramma en overige kosten van persoonlijke aard.

13.2: Daarnaast heeft reisorganisator het recht de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen.

13.3: Onder gewichtige redenen wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Onder gewichtige redenen wordt eveneens verstaan de situatie waarbij het aantal aanmeldingen van een groepsreis of groepsactiviteit minder is dan het minimum aantal aanmeldingen nodig voor de uitvoer van de reis of groepsactiviteit. De annulering wordt gedaan binnen de daarvoor gestelde termijn. Reisorganisator behoudt zich het recht voor om de reis bij onvoldoende deelnemers, tot uiterlijk ien dagen voor vertrek te annuleren. In dit geval zal reisorganisator waar mogelijk een alternatief bieden.

14 – Wijzigingen door de reisorganisator

14.1: Reisorganisator heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige redenen, genoemd in artikel 13 ‚ÄúOpzegging door reisorganisator‚ÄĚ.

14.2: Wanneer de oorzaak van de wijziging:
a: aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b: aan reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van reisorganisator.
c: noch aan de reiziger noch aan reisorganisator kan worden toegerekend, maar aan leveranciers van reisorganisatie op de reisbestemming, zijn beide partijen zelf verantwoordelijk voor hun eigen schade en (gemaakte) kosten, welke zijn omschreven in artikel 13.

14.3: Wanneer de wijziging niet toe te rekenen valt aan de reiziger, zal reisorganisator indien mogelijk een alternatief aanbieden.

14.4: De reiziger kan de wijziging of het geboden alternatief slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt op grond waarvan de reiziger de overeenkomst wil ontbinden. Wanneer de reiziger het gebodene wil afwijzen, dient de afwijzing schriftelijk binnen vijf kalenderdagen gedaan te worden en ontvangen te zijn door reisorganisator.
Wanneer de reiziger het gebodene wil afwijzen binnen tien dagen voor de vertrekdag van de desbetreffende reis, dient de reiziger dit binnen 24 uur (één kalenderdag) schriftelijk kenbaar te maken aan reisorganisator. De reiziger heeft in dat geval recht op restitutie van het restbedrag en eventueel vermeerderd met het aanbetalingsbedrag indien reisorganisator nog geen kosten aan derden heeft gemaakt of indien de reis reeds ten delen is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan.

14.5: Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of reisorganisator bemerkt dat zij in een belangrijk deel van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

15 – Aansprakelijkheid en overmacht

15.1: Wanneer de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 19. ‚ÄúKlachten tijdens en na de reis‚ÄĚ.

15.2: Wanneer de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is reisorganisator verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkomingen niet toe te rekenen zijn aan zowel reisorganisator als de reiziger noch aan de persoon of organisatie van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst:
a: niet is toe te rekenen aan de reiziger; of
b: niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en niet toe te rekenen is aan een derde die bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c: te wijten is aan een gebeurtenis die reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d: te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

15.3: Reisorganisator is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Reisorganisator is van aansprakelijkheid uitgesloten bij:
a: schade als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die is toe te rekenen aan de reiziger, waaronder inbegrepen schade met betrekking tot gezondheid en lichamelijke conditie;
b: schade als gevolg van omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan reisorganisator, of die krachtens de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan reisorganisator kunnen worden toegerekend;
c: vertragingen en/of schade geleden door veranderende vluchtschema’s, zitplaatsen of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen, COVID situatie, weersomstandigheden, omgang met dieren, of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;
d: diefstal, verlies of beschadigingen van eigendommen;
e: het door de reiziger in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het betreffende land verboden stoffen en goederen;
f: het door de reiziger handelen in strijd met de wetten en zeden van het betreffende land;
g: tekortkomingen of fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.
h: deelneming aan excursies, expedities, natuurtrekkingen, safari’s en avontuurlijke activiteiten. Deze zijn niet zonder gevaar en daarom op eigen risico.
i: persoonlijke ongelukken en ziektes;

15.4: Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

15.5: In geval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

15.6: Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringendekking bieden.

15.7: Iedere aansprakelijkheid van reisorganisator, uit welken hoofde dan ook, zal per reiziger steeds zijn beperkt tot maximaal √©√©n maal de reissom per persoon in geval van fysiek letsel, dan wel overlijden. De aansprakelijkheid van reisorganisator voor schade als gevolg van derving van reisgenot en voor materi√ęle en zuivere vermogensschade zal steeds per reiziger beperkt zijn tot maximaal de helft van de reissom per persoon.

15.8: Door het tot stand komen van de overeenkomst verklaart de reiziger op de hoogte te zijn van de bijzondere aard van de gekozen bestemming, en af te zien van schadevergoeding in verband met derving van reisgenot en/of immateri√ęle schade ten gevolge van een niet aan reisorganisator en/of diens toeleveranciers toe te rekenen omstandigheid zoals vertragingen, overboekingen, gebrek aan privacy of (noodgedwongen) wijzigingen in reisroute, reisschema, weersomstandigheden, plaats van aankomst en vertrek, het vervoer, het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin de geplande excursies worden uitgevoerd en de aanwijzing van een ander vervoermiddel of andere accommodatie.

15.9: De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers, ingehuurde medewerkers en stagiaires van reisorganisator en betrokken dienstverleners, alsmede hun werknemers, ingehuurde medewerkers en stagiaires.

16 – Hulp en bijstand

16.1: Reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.16.2: Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen kosten. Voor reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatri√ęringskosten.16.3: De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

17 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

17.1: In het geval dat de reisorganisatie terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

17.2: de mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

18 – Verplichtingen van de reiziger

Door het unieke, avontuurlijke karakter van de reizen, wordt een goede lichamelijke-, emotionele-, ,mentale- en psychische conditie van reiziger verwacht.

Van de reiziger wordt verwacht op een positieve manier deel te nemen aan de reis en het reizen in groepsverband. Ook dient de reiziger respectvol om te gaan met de lokale culturele gebruiken en omgangsvormen en met respect de lokale bevolking en hun cultuur te bejegenen.

De reiziger is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

De reiziger dient zich te houden aan afspraken betreffende plaats en tijd van reisonderdelen. De gevolgen van het niet nakomen van deze afspraken zijn voor rekening van de reiziger en schade die door hulppersonen na afloop van de reisovereenkomst worden doorberekend, zijn voor rekening van de reiziger.

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren waardoor een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger en de reiziger zal geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding op grond van derving van het reisgenot en/of de niet-nagekomen prestatieplicht van reisorganisator.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis, bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

19 – Klachten tijdens en na de reis

19.1: Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zoveel mogelijk ter plaatse bij de reisbegeleiding of contactpersonen te worden gemeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient deze klacht binnen een maand na terugkomst schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij reisorganisator. Alle op deze wijze ingediende klachten zullen met de grootste zorgvuldigheid behandeld worden en zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.19.2: Het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door reisorganisator aangeboden c.q. het verlaten van deze accommodatie doet alle rechten op compensatie of vergoeding vervallen.19.3: Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot een daartoe bevoegde rechter.

19.4: Op alle geschillen tussen reisorganisator en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

19.5: De reiziger die doordat hij/zij zich onwel voelt of die om andere redenen tijdelijk niet aan het programma deel kan nemen, heeft geen recht op vergoeding van niet genoten onderdelen van de reis.